กรุณาตอบข้อคำถาม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านในการรับสิทธิ์

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์