สรุปผลข้อคำถาม โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70,533 ราย

ผู้ตอบแบบสอบถามวันนี้ 0 ราย


ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

แผนที่แสดงจุดพิกัดที่เกษตรตอบแบบสอบถาม
แผนแสดงจำนวนเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม
1.ท่านเห็นว่าโครงการนี้สามารถช่วยเหลือได้ทันต่อความต้องการของท่านหรือไม่
2.ท่านเห็นว่าจำนวนเงินที่ได้รับเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในระดับใด
3.หลังได้รับเงินแล้วท่านจะนำเงินไปใช้ทำอะไรบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.ท่านพอใจต่อการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ในระดับใด
5.ท่านคิดว่าการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เหมาะสมหรือไม่
6.การเปิดให้อุทธรณ์ที่หน่วยงานในพื้นที่เหมาะสมหรือไม่
7.การตรวจสอบการยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์เหมาะสมหรือไม่
8.ท่านคิดว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือในรูปแบบใด
9.ท่านพึงพอใจต่อโครงการในระดับใด